Bukvice lékařská

Bukvice lékaøská

Betonica officinalis

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká bylina s lodyhami pøímými, øídce listnatými, nahoøe chudolistými. Listy øapíkaté, podlouhle vejèité až elipsovité, vroubkovanì zubaté, horní témìø pøisedlé, menší. Kvìtenství husté, úzce válcovité, koruny nachové, trubky korunní bìlavé. Kvete v èervenci a srpnu. Roste dost hojnì ve svìtlých lesích, na loukách a pastvinách. Døíve byla jako léèivka pìstována šanta koèièí (Nepeta cataria). Nápadnì aromatická (zvláštì listy pøi rozemnutí voní silicemi), hustì a krátce plstnatá bylina s listy øapíkatými, pilovitì zubatými. Lichopøesleny jsou øídké, koruny špinavì bílé až naèervenalé. Dnes u nás jen ojedinìle zplanìlá. Na jižním Slovensku i pùvodní u cest, na rumištích a v køovinách.