Bylinky k použití

A

Afty.-odvar z bobulí borùvky brusnice použijeme velmi dobøe pøi aftech v ústní dutinì

Angína.-kvìt èerného bezu- plod šípku 2- na kopøivy- tøezalky- yzopu- šalvìje- koøen lopuchu 1 díl.1 lžíce smìsi na šálek 3x dennì.

Nebo-smìs kvìt èerného bezu 25- kvìt lípy- koøen proskurníku lékaøského 20g ve smìsi. 1 lžíci smìsi na šálek vroucí vody, necháme 10 min. louhovat – pije se teplý 2x dennì

Nebo-odvar z 1 lžièky anýzu- pije se 2-3x dennì po pùl šálku.

Nebo-nálev z 1 lžièky šalvìje, ponechat 5 min.louhovat – vlažným nálevem kloktat každé 2 hodiny.

Angína pektoris.-kvìt hlohu 3- koøen kozlíku- list meduòky- koøen jehlice po 1 dílu drogy.1 lžíce smìsi na šálek, pije se po celý den po doušcích.

Angína pektoris.na øebøíèku 3- na mochny husí 2- kvìt hlohu s listem 2- na meduòky 2- na routy vonné 1 díl.- 1 lžièka smìsi 4x dennì.

Nebo-èaj ze semene mrkve-1 èajová lžièka na šálek vody, nechat 8 hod.macerovat- poté pøivést k varu- pije se 2x dennì šálek

Nebo-2x dennì šálek nálevu z žebøíèku- a pøi potížích lehce masírovat srdeèní krajinu esencí z arniky (extrakt se nechá koupit v lékárnì)

Alergie.-koøen nátržníku 2- na kopøivy- na tøezalky po 1 dílu. 1 lžíce smìsi na šálek vroucí vody 2x dennì mezi jídly.

Akné.-na kopøivy 4- tøezalky 2- koøen lopuchu 2- kvìt trnky- na zemìdýmu- na èekanky- kùra krušiny po 1 dílu.- 1 lžíce smìsi 2x dennì.

Nebo-koøen pampelišky- koøen èekanky- list kopøivy- meduòky- kvìt mìsíèku- po 20 g ve smìsi. 1 lžièka smìsi na šálek vody, vaøíme 5 min, 10min louhovat- podáváme ráno a veèer šálek èaje.

Nebo-na èekanky 30- koøen lopuchu- na kopøivy- koøen pýru po 20 g ve smìsi. 1 lžíce na šálek vroucí vody, 15 min louhovat, pije se 2x dennì pøed jídlem.

Artróza a revmatismus-oèista ledvin a léèba.-truskavec 2- pøeslièka rolní- kvìt hluchavky- vøes 1 díl. Èaj se pije v délce 12 cti dnù a v množství 1,5-2 L dennì.

Artróza.-degenerace kloubù- na truskavce 2- plod èerného bezu 3- na kopøivy 2- list bøízy- koøen pampelišky 1 díl ve smìsi.- 1 lžíce smìsi na šálek 2-3x dennì.

Astma a dráždivý kašel-Vlaštovièník velký.-používá se jeho na. 1/2 lžièky drogy na šálek vroucí vody, ustát a pije se 2 šálky dennì.

Nebo.-na øebøíèku- list podbìlu- list slézu- kvìt levandule- list konopièky- stejným dílem ve smìsi. 1-2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, pije se nìkolikrát dennì.

Ateroskleróza-kornatìní tepen.-plod šípku 7- na pøeslièky 4- na jmelí- kùra vrby 2- kvìt divizny- koøen pampelišky po 1 díle drogy.-1 lžíce smìsi na šálek, 2x dennì pøed jídlem.

Ateroskleróza-pøi dnì.-tužebník jilmový 3- medvìdice 2,5- pýr plazivý 2,5- máèka ladní 1,5- kvìt vøesu 1,5- koøen jehlice trnité 1,5- kokoška pastuší 1,5- kopøiva dvoudomá 1,5- stopky tøešní 1dílem. 2 lžíce smìsi na 1 L vody 2 min povaøit, 20 min louhovat a pít podle vlastní chuti.

Ateroskleróza.-kvìt lípy- smìs hlohu- zemìdým- na jmelí- vše stejným dílem. 1 lžièka smìsi 2-3x dennì.

B

Bércové vøedy.-kvìt mìsíèku 2- na tøezalky- kùra vrby- plod šípku- list maliníku po 1 dílu ve smìsi.1 lžíce smìsi 2x dennì.

Bolesti hlavy.-jmelí 25- meduòka 30- petrklíè 30- zemìžluè 25- violka 15- kozlík lék.15g ve smìsi.1 lžièku smìsi na šálek vroucí vody, 10 min louhovat, 2-3x dennì 1 šálek

z nachlazení.-kontryhel- tymián- máta peprná- vratiè 25- meduòka 30 g ve smìsi. 4 lžíce pøelijeme 1/4 L horkého vína, 10 min louhovat, 4-5x dennì 1 lžíci.

ze žaludeèních potíží.-kopøiva- andìlika- jalovcové bobule- koøen kuklíku- kontryhel po 25 g ve smìsi. Pøíprava je stejná jako u èaje z nachlazení.

z jaterních potíží.-meduòka 55- máta 15- pelynìk pravý 5- krvenky 20- kontryhel 25 g ve smìsi jemnì pomletou, užívá se 4x dennì 1 lžièka smíchaná s 2-3 lžícemi bílého vína.

po jídle.-andìlika 25- vratiè 15- máta 35- kontryhel 35- hoøec 15 g ve smìsi. Smìs jemnì pomeleme a užíváme po jídle na špièku nože s 1 lžící bílého vína.

z napìtí.-meduòka 25- máta 15- koøen kozlíku 25- heømánek 25- gerdenie augusty 25g ve smìsi. Klasická pøíprava èaje, 3x dennì šálek.

migréna.-maøinka vonná 25- tymián 35- kozlík lékaøský 30- violka 15- zemìžluè 20- meduòka 20 g smìsi- èaj ze smìsi se pije 3x dennì 1 šálek.

ledvinové potíže.-kvìt èerného bezu 1- koøen mydlice 2- list bøízy 3- pøeslièka 2- na nezlatový 1 díl.1 lžíce smìsi na šálek, pije se podle potøeby.

pøi pùstu.-list kopøivy- na øebøíèku- koøen pampelišky 2- na zemìžluèe 1,5- kvìt trnky- kvìt podbìlu- na rozrazilu po 1 dílu ve smìsi. Tato èajová smìs je širokospektrální a je vhodné ji pít alespoò jeden šálek dennì.

Bolestivý žluèník a po žloutence-Èekanka obecná.-používá se koøen nebo celá bylina. 1 lžièka drogy na 1/4 L vody, pøevaøit a odstát. Pije se ráno a veèer po šálku- vychlazený.

Bronchitidu.-na divizny- ibišek(proskurník)- jitrocel- sléz, stejným dílem. 2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, pijí se 3-4 šálky dennì.

C

Cévní èaj.-na pohanky 4- koøen andìliky- na komonice 2- koøen hoøce- kvìt hlohu s listem po 1 dílu. 1 lžièka smìsi 4x dennì.

Cirhóza jater.-koøen pampelišky- lopuchu 2- koøen omanu- na èekanky a jableèníku po 1 dílu ve smìsi. 1 lžíce smìsi 2-3x dennì + dieta!

Cukrovka.-borùvka brusnice- 2 èajové lžièky øezaných listù drogy vsypeme do 1/4 L vody a 10 min.povaøíme- pije se 2 šálky dennì a chladný.

Nebo-list borùvky- jitrocel- list smetánky- list kopøivy stejným dílem v g. 1 lžíce smìsi na 3 šálky vroucí vody, 3 min povaøit, 10 min ustát, pije se pùl šálku 20 min pøed jídlem 3-4x dennì.

Nebo-list borùvky- na jeøabiny lékaøské- fazolový lusk bez semen- smetánka lékaøská list a koøen. vše po 25 g. – 2 lžièky smìsi na šálek odvaru, pije se 2-3x dennì pøed jídlem.

Nebo-lusk fazole bez semen 10- list kopøivy 10- list bøízy 20- list borùvky 60 g ve smìsi.1 lžièka smìsi, povaøit 5-10 min, pije se pøed jídlem 1 šálek.

Nebo-na borùvky 5- koøen lopuchu- koøen pampelišky- plod fazole- na kopøivy 1 dílem.1 lžíce smìsi 2x dennì pøed jídlem.

Nebo-lusk fazole bez semen 20- list borùvky 10- list šalvìje 10- šištice chmelu 10 g ve smìsi odvar 2 lžièky smìsi na šálek vody, 5-10 min.povaøit. Pijí se dva šálky odvaru dennì.

Nebo-velice jednoduchý a pøístupný recept je- dennì sníst až 10 omytých stvolù pampelišky v  období kvìtu rostliny- stvoly se pomalu žvýkají bez kvìtù.

È

Èerný kašel-smìs.-koøen prhy chlumní- kvìt divizny- rosnièky okrouhlolisté- na tymiánu. 1/2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, nechat ustát a vypít veèer.

Èistící kùra na ledviny.-truskavec 2- pøeslièka rolní 1- kvìt hluchavky 1- vøes 1 díl ve smìsi. Èaj se pøipravuje obvyklým zpùsobem, dennì pijeme 1,5-2 L po dobu 12 dnù.

Èistící èaj celého organismu-kopøiva 4- vøes 3- kvìt lípy 4- list bøízy 2 díly. 1 lžièka smìsi na šálek ráno a veèer.

D

Dìtský prùduškový èaj.-plod fenyklu- kvìt èerného bezu- kvìt lípy 2- máta peprná- meduòka- koøen proskurníku po 1 dílu ve smìsi. 1 Lžíce smìsi na šálek vroucí vody, 15 min louhovat, pije se 2-3x dennì

Detoxikaèní èaj.-vyplavování škodlivin- na rdesna ptaèího 5- kvìt vøesu 3- na dobromysle 2 díly. 3 lžièky smìsi na 3/4 L vody- dennì po celý den lokáním.

Dna.-list bøízy 3- na zlatobýlu- prùtržníku- kopøivy- koøen jehlice- kvìt pivoòky po 1 dílu ve smìsi. 1 lžíce smìsi 2x dennì

Dna.-list bøízy- fazolové lusky- pøeslièka rolní- kopøiva- øebøíèek- máta jednotlivì nebo ve smìsi. Èaj se pije slabší a byliny v èaji se støídají.

Nebo-kùra kaštanu 10- kvìt bezu èerného 30- kvìt lípy 30- vrbová kùra 30- pøeslièka rolní 30 ve smìsi.- 1 lžièka smìsi na šálek, 5-10 min povaøit, pít 1-2 šálky dennì pøed snídaní.

Dna,revmatismus,moèové cesty a ledviny-Bøíza-používají se pupeny a listy. 2-3 lžièky na šálek vroucí vody, pije se 2x dennì. Špetka sody zvýší úèinnost èaje.

Domácí bylinné èaje pro rùzné použití.

1-list jahody 50- list maliny 40- list ostružiny 40 g ve smìsi.

2-list ostružiny 40- list maliny 40- list jahody 40- na øebøíèku 20- koøen proskurníku 20 g ve smìsi.

3-mateøídouška 40- majoránka 40- heømánek 20 g ve smìsi.

4-mateøídouška 40- dobromysl na 40-máta peprná 20 g ve smìsi.

5-kvìt mìsíèku 25- na meduòky 25- kvìt chrpy polní 10 g ve smìsi.

6-list jitrocele 20- list ostružiny 20- list maliny 20- list jahody 20- na tøezalky 10- kvìt lípy 10 g ve smìsi.

7-list rybízu èerného- list bøízy- list jahody- list ostružiny po 25 g ve smìsi.

8-kvìt èerného bezu 25- kvìt lípy10- na mateøídoušky 10- g ve smìsi.

9-list maliny-list kopøivy- list jitrocele- po 25 g ve smìsi.

10-na dobromysle- na mateøídoušky-list šalvìje- máta peprná 25 g ve smìsi

11-list ostružiny- list jahody- na dobromysle 20- kvìt podbìlu- kvìt èerného bezu 10 g ve smìsi.

12-kvìt lípy 50- kvìt heømánku- list jahody- jableèné slupky po 25 g ve smìsi

13-list maliny- list ostružiny- list jahody- list kopøivy- na tøezalky- na mateøídoušky 20-máta peprná 10 g.

14-list ostružiny- na mateøídoušky 25- kvìt divizny 10 g ve smìsi.

15-list jahody- kvìt lípy- jableèné slupky 25 g ve smìsi.

16-na mateøídoušky- na vøesu obecného 50 g ve smìsi.

17-jableèné slupky- list maliny- list ostružiny- list jahody 25 g ve smìsi.

18- list jahody- list ostružiny- list maliny- na tøezalky- koøen proskurníku 25 g ve smìsi. 3 lžíce smìsi na 1 L studené vody, pøivedeme do varu- nevaøit-10 min ustát a scedit.

19-sušené jableèné slupky. -3-4 lžíce pøelít 1 L vroucí vody,10-15 min louhovat, pøecedit.

Dysfunkce nadledvinek.-na truskavce 2- na zlatobýlu- kvìt kaštanu- oplodí pomeranèe- list maliníku po 1 dílu ve smìsi.- 1 lžièka smìsi na 2x dennì- ráno nalaèno-a veèer po 18 hodinì.

Dyspepsie.-pelynìk- øebøíèek- fenykl- máta peprná- stejným dílem. 1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody, pije se 3x dennì 1/2 hod pøed jídlem.

E

Ekzém-dospìlý.-na kopøivy 2- kùra krušiny- na èekanky- tøezalky- koøen lopuchu a omanu po 1 dílu.- 1 lžíce smìsi 2x dennì.

Ekzém dìtský atopický.-na kopøivy 2- na øepíku- koøen pampelišky- lopuchu- kvìt mìsíèku po 1 dílu.- 2 lžièky smìsi 2x dennì.

Epilepsie.-na kopøivy 3- na meduòky 2- kvìt pivoòky- na šalvìje 1 díl ve smìsi.1 lžièka smìsi na šálek 2x dennì.

F

Fyto tea èaje

pro štíhlou linii-kalorian- ananas, senna, ibišek, pomeranè, krušina,

na prostatu-vrbovka, kopøiva, pøeslièka, tymián, zlatobýl, heømánek,

na cukrovku-borùvka, mochna husí, truskavec, fazole prázdný lusk, pampeliška, jehlice,

na oèi-snižuje únavu oèí-svìtlík, truskavec, øepík, kopøiva, vlaštovièník, meduòka,

na vysoký tlak-hloh, tøezalka, meduòka bøíza, jmelí, kozlík, mateøídouška,

na alergie-èistí krev-maceška, pøeslièka, bøíza, lopuch, kopøiva, zlatobýl,

na žaludek-puškvorec, tøezalka, meduòka, øepík, máta, kondurango, mìsíèek, heømánek,

proèištìní organizmu-pøeslièka, mìsíèek, kopøiva, anýz, øebøíèek, pampeliška, máta, prvosenka, lékoøice

osvìžující-èistící-meduòka, ibišek, ostružina, malina, jahoda, máta,

na akné-èistící-vøes, maceška, máta, kozlík, lopuch, heømánek, kopøiva,

na žluèník a játra-krušina, tøezalka, heømánek, máta, pampeliška, øepík, jableèník, èekanka,

Všechny èaje se pijí podle uvádìného návodu výrobce

H

Hemeroidy.-kvìt mìsíèku 4- list jitrocele 3- na rdesna ptaèího- pelyòku èernobýlu- pøeslièky- kùra krušiny olšové po 2 dílech. 1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody, 15 min louhovat, pije se dennì pøed jídlem.

Hemeroidy.-krušinová kùra 2- na øepíku- øebøíèku- kvìt kaštanu- po 1 dílu ve smìsi. 1 lžíce smìsi 2x dennì jako èaj.!!

Hemeroidy.-rdesno peprníku- na øebøíèku 3- kvìt heømánku- plod fenyklu- list senny- kùra krušiny olšové 2 díly ve smìsi. 2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 15 min louhovat. Pije se ráno a veèer pøi krvácení.

Hlasivky-kloktadlo i èaj.-list šalvìje 1 -list máty peprné 2- kvìt mìsíèku 2- med 5 a více dílù,15 min louhovat a pøidat med pøi teplotì pod 50*C.

Horní cesty dýchací-prùdušky.-kvìt slézu- kvìt, list a koøen proskurníku- kvìt divizny- kvìt a list podbìlu- list jitrocele- vše stejným dílem.  2-3 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 15-20 min louhovat, pít 3x dennì.

CH

Cholesterol-snížení.-máta peprná- meduòka- hloh- kopøiva- ibišek- divizna- zlatobýl- tužebník jilmový- øebøíèek.- Pít jednotlivì nebo ve smìsích 3-5 bylin 2x dennì.

Cholesterol.-na jmelí- plod šípku 2- na komonice- list èerného rybízu- pøeslièka- kvìt hluchavky- vše stejným dílem.- 1 lžíce smìsi na šálek 2x dennì mezi jídly.

Chøipka.-kvìt èerného bezu- kvìt lípy 1- kùra vrby- plod jeøábu 1-  + šípkový èaj. 1 lžíce smìsi 3x dennì

Chøipka,jarní únava,posílení-Šípek.-plody.  Asi 10 rozdrcených šípkù 1/4 hod.povaøit a ustát,pøecedit pøes plátno. Pije se podle potøeby.

Chøipka-smìs-mateøídouška- jitrocel- kopøiva- fenykl- stejným dílem

Nebo-šípek- na øepíku- kopøiva- stejným dílem. 1 lžièka smìsi na 2dcl. vroucí vody, 10 min louhovat. Pije se podle potøeby.

Nebo-kvìt èerného bezu 10- divizna velkokvìtá 7- meduòka lékaøská 10- list kopøivy 5- tužebník jilmový 10 g ve smìsi. Do každého èaje na dýchací cesty pøidat pár zrníèek fenyklu. Pøíprava je stejná jako u jiných èajù. Je vhodný i pøi nachlazení a kašli.

Nebo-šalvìj 35- bedrník 35- lipový kvìt 15- lžièník 15- listy lísky 15- bojínek luèní 25- ve smìsi.3 lžíce smìsi na 1 L vroucí vody. Pije se 3-4x dennì po doušcích.

Nebo-zemìžluè 15- andìlika 35- kozlík lékaøský 25- øebøíèek 35- máta 15- bojínek luèní 25- ve smìsi.

Nebo-puškvorec 15- heømánek 35- jetel kozí roh 20- koøen kuklíku 35- kontryhel 15- bojínek luèní 25-

Nebo-podbìl 50- kvìt bezu 45- koøen pampelišky 45- lipový kvìt 25- jitrocel kopinatý 25- ve smìsi

Nebo-koøen jehlice trnité 25- list podbìle 35- jitrocel kopinatý 25- koøen violky 35g ve smìsi.

Nebo-lipový kvìt- kvìt divizny- kvìt èerného bezu- šípek- na mateøídoušky po 20 g ve smìsi. Všechny uvedené èaje mají stejnou pøípravu.

Chudokrevnost.-na majoránky- na kopøivy- plod šípku 3- kùra skoøice- koøen hoøce 1 díl. 1 lžíce smìsi 2x dennì.

I

Ischias.-semeno lnu 4- na dobromysle- koøen lopuchu- plod jeøábu 2- na tøezalky 1 díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek, 2x dennì mezi jídly.

J

Jarní oèistná kùra.-list bøízy 10- list kopøivy 5- na øebøíèku 5- tymián 2,5- koøen pampelišky 2,5 dílu ve smìsi

Nebo-oddenek pýru 10- koøen celeru5- popenec bøeèanovitý 5- na vøesu 2,5- na tøezalky 2,5- dílu smìsi  2 lžièky do studené vody, uvést do varu na 3 min, 20 min louhovat, pít mezi jídly 3x dennì.

Játra-proèištìní.-jitrocel 1- pampeliška 2- kopøiva 3- kvìt sedmikrásky 1 díl ve smìsi. 1 lžíce na šálek- popíjí se po celý den.

Játra a žluèník.-obnova funkce-kamejka lékaøská- pøeslièka rolní- lékoøice- maøinka vonná 2 koøen chøestu- janovec metlatý- pampeliška- mìsíèek lékaøský 1 dílem. 2 lžíce smìsi 10 min louhovat, pije se pøed jídlem.

Játra-pøetížená lékoøice- maøinka vonná 3- list artyèoku 2- list døišálu- kvìt mìsíèku- svízel syøišový- èerný rybíz- pøeslièka rolní- rozmarýna- zemìžluè menší díl vše po 1 díle. 2 lžíce povaøit,10 min louhovat,pije se šálek pøed každým jídlem.

K

Kamínky moèových cest.-pøeslièka rolní- brusinka- jahodník- kmín- lékoøice stejným dílem.1-2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 3-4x dennì šálek.

Kašel-Kostival.-užívá se sušený rozdrcený koøen. 2 lžíce drogy vaøíme v 1/2 L vody 15 min. 15 min.nechat odstát, scedit a pøidat med.

Kašel.-podbìl- kvìt lípy 10- proskurník- slézový kvìt- èerný bez- lékoøice 5- máta 2 díly ve smìsi. 1 lžièka smìsi na 2 dcl. vroucí vody, nechat odstát. Pije se podle potøeby.

Kašel-suchý dráždivý.-kvìt slézu 2- koøen ibišku 2- semeno lnu 2- na mateøídoušky 1 díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek, 3x dennì s medem.

Nebo-kvìt podbìlu- kopøiva- mateøídouška- èerný bez- jitrocel- stejným dílem ve smìsi.

Nebo-pro astmatiky- koøen proskurníku- máta- meduòka- list jitrocele- mateøídouška- ve smìsi stejným dílem- vlhèit vzduch a pít 3x dennì šálek èaje.

Kašel s tvoøením hlenu.-kvìt podbìlu 2- kvìt divizny- na yzopu- na truskavce- kvìt prvosenky- plod fenyklu- koøen lékoøice- stejným dílem. 1 lžíce smìsi na šálek 2-3x dennì.

Kašel.-se používá list jitrocele kopinatého i velkého. 1 vrchovatá lžièka na šálek vroucí vody na pùl minuty, 2-3x dennì šálek, osladit medem.

Kornatìní tepen.-meduòka- máta peprná- heømánek- stejné díly ve smìsi. 2 lžièky smìsi na 1/4 L vroucí vody, 10 min louhovat. Vlažný pijeme 2x dennì.

Krevní obìh-zlepšení.-èervená réva 12 -kùra øešetláku 5 -pýr plazivý -koøen lékoøice 3 – pøeslièka rolní- yzop lékaøský- oøešák vlašský po 2 dílech ve smìsi. 2-3 lžíce na 1 L vody, povaøit a pít bìhem dne.

Køeèové žíly.-kvìt mìsíèku- plod šípku 2- kvìt kaštanu- koøen jehlice- kùra vrby- na komonice- stejný díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek 2x dennì.

Nebo-tišící-kvìt kaštanu- kvìt mìsíèku- tøezalka teèkovaná po 50 g ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek vroucí vody- 15 min louhovat- pije se 2-3x dennì slazený medem.

Nebo-komonice lékaøská- kvìt mìsíèku- koøen kostivalu- list jitrocele- stejným dílem.1 lžíce smìsi- 3 min povaøit- 10 min louhovat. Pije se 2-3x dennì slazený medem po jídle.

Nebo-kvìt mìsíèku 100- tøezalka 100- øepík 50- meduòka 10- maøinka vonná 100g ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek vroucí vody, 15 min louhovat. Pije se 2-3x dennì slazený medem po jídl.

L

Ledvinová kolika a moèový mìchýø-Plavuò.-užívá se výtrus z kláskù rostliny. 2 lžièky na šálek vody, 15 min povaøit. Výtrus se dá použít jako léèivý pudr na vøedy a pod.

Ledviny, moèové cesty, prostatu.-na petržele- svazeèek natì spaøit a pøikrýt, po vystydnutí pít po celý den-3 týdny.

Ledvinová kolika.-kopøiva- pøeslièka rolní- rdesno ptaèí- koøen libeèku- stejným dílem. 2 lžièky smìsi, 2 min povaøit a 15 min louhovat, pije se 3x dennì.

Ledvinové kameny a písek.-rozpouštìní- bøezový list 4- na rdesna ptaèího 2- na pastuší tobolky 2- na pøeslièky- koøen pampelišky s natí 1 díl ve smìsi.1 lžièka smìsi 4x dennì s práškem z blány žaludku slepice!!!

Lupénka.koøen rebarbory 2- kùra krušiny- na jableèníku- zemìdýmu- koøen omanu po 1 dílu.  1 lžíce smìsi 2x dennì.

M

Menstruaèní potíže.-na truskavce- kokošky pastuší- kontryhele- øebøíèku stejným dílem. 3 lžièky smìsi povaøit, pije se 2x dennì vychlazený.

Migréna.-na meduòky 3- na tøezalky- kùra vrby- list maté po 1 díle ve smìsi.1 lžíce smìsi 3x dennì mezi jídly.

Moèové kameny.-list bøízy 3- kvìt chrpy- ma violky- kùra vrby- na pøeslièky 2- koøen mydlice 1 díl. 1 lžíce smìsi 2-3x dennì.

Nebo-na rozpad moèových kamenù.-pøeslièka- rdesno- petrklíè- kakost- koøen libeèku- list èerného rybízu- petržel a celer- ovesná sláma a kombinace s bøezovým listem, kopøivou a bylinami pùsobící desinfekènì a protizánìtlivì v odvaru 2-3x dennì.

Moèové ústrojí, ledviny, kaménky a písek-Prùtržník lysý-používá se jeho na. 2-3 lžièky na šálek vroucí vody, 15 min louhovat, pije se vlažný 2x dennì.

Nebo-úèinnìjší je-na prùtržníku- list brusinky- petržele- medvìdice- jehlice trnité- stejné díly. 2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 15 min louhovat,pije se 2x dennì .

Mononukleóza,následky a žloutenka.-3-4 byliny na smìs- øebøíèek- ostropestøec- koriandr -meduòka – yzop a kopr. Je vhodné jíst dostatek mrkve a jablek, nebo pít jejich šávu. 1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody,10 min louhovat, pít 2-3x dennì.

Mozková mrtvice.-plod šípku 3- koøen jehlice 2- kvìt kaštanu- kvìt arniky 1 díl ve smìsi. 1 lžièka smìsi na šálek 2x dennì po jídle.

N

Nadýmání, køeèe, nechutenství a vysoký krevní tlak-Meduòka.-sbírá se na. 2 lžièky drogy na 1/4 L vroucí vody, 15 min louhovat. Nálev pijeme pøi obtížích

Nachlazení.-po 1 lžíci lipový kvìt- malinové listy- list jahodníku nebo podbìlu-1 dávka. Pøelijeme 4dcl. vroucí vody, 15 min louhovat a scedit. Pije se s medem pøed spaním / i na kloktání /.

Nachlazení.-lipový kvìt- list maliníku- list jahodníku stejným dílem. 3 lžièky na šálek vroucí vody, 15-20 min louhovat, pøisladit medem.

Nachlazení, horeèce a bolestech zad.-benedikt- máta peprná- èerný bez- zázvor- ve smìsi  2 lžièky smìsi na 1/4 L vroucí vody,10 min ustát, pije se vlažný 1 šálek dennì.

Na uklidnìní nervù a proti migrénì.-vachta trojlistá- kozlíkový koøen- máta peprná- stejné díly. Po 1 lžièce z každé drogy/1/3 L vroucí vody, 10 min.odstát .Pije se po lžících 2 šálky dennì.

Na jarní únavu.-mateøídouška 25- heømánek 25- maøinka vonná 15- maceška 15- dílù ve smìsi.  1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody, 10 min louhovat. Pít po malých doušcích 3x dennì.

Nebo-šáva z rakytníku øešetlákového, užívat 1 lžíci 2-3x dennì.

Na dobrou náladu.-na dobromysle- na mateøídoušky- listu šalvìje- máty peprné- stejným dílem. 2 lžièky smìsi na 1/4 L vroucí vody, 15 min louhovat. Pije se podle potøeby.

Na pocení.-list máty peprné 25- kvìt bezu 20- heømánek 25- lipový kvìt 30 g ve smìsi

Nebo.-kvìt bezu 25- lipový kvìt 25- devìtsil 20- bedrník 30- všedobr horní 20- g ve smìsi. 2 lžíce smìsi na 1/2 L vroucí vody, ustát a pøecedit. Pijí se 2-3 šálky pokud možno horké.

Na neurózu a uklidnìní.-dobromysl- mateøídouška- šalvìj- máta peprná, stejným dílem. 2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 10 min louhovat, pije se 2x dennì.

Na nervové podráždìní.-chmel 30- meduòka 20- heømánek 20 g ve smìsi.

Nebo-chmel 20- kozlík lékaøský- máta peprná- meduòka stejným dílem ve smìsi.1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody, pije se šálek pøed spaním.

Na spaní.-meduòka- andìlika- maøinka vonná- levandule- pelynìk èernobýl- stejným dílem.1 lžíce smìsi nechat pøejít varem, ustát 15-20 min a vypít pøed ulehnutím.

Nebo-tymián- mateøídouška- majoránka- dobromysl- stejným dílem, pøíprava je stejná.

Na neduhy zažívání.-semeno kmínu- heømánek.

Nebo –kmín- meduòka- máta peprná stejné díly. 2 lžièky smìsi na 2 dcl vroucí vody, 15 min louhovat, pije se po doušcích vlažný.

Na zklidnìní, nespavost a úzkost.-kùra vrby- kvìt mìsíèku- na meduòky 3- koøen kozlíku- na tøezalky 2- mateøídoušky a chmelu po 1 dílu ve smìsi. 1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody ,pije se jednu hodinu pøed spaním.

Na rekonvalescenci.-èištìní-na yzopu- plod ovsa 3- na øepíku 2- koøen omanu- list èerného rybízu- na pøeslièky po 1 dílu. 1 lžíce smìsi na šálek 2x dennì.

Na ženské problémy.-kontryhel- mochna husí- kopretina- øimbaba- øebøíèek. Pít samostatnì nebo ve smìsi, støídat byliny.

Nedostatek bílých krvinek.-na pøeslièky 3- na tøezalky 1- kvìt hluchavky 1 díl.1 lžíce smìsi 2x dennì.

Neplodnost.-na øebøíèku 2- kvìt èerveného jetele- na tøezalky- koøen pampelišky- na kopøivy- na kontryhelu po 1 dílu. 3 lžíce smìsi na 3/4 L vody- popíjí se po celý den z termosky.

Nepravidelnou menstruaci a èištìní krve-Kontryhel.-sbírá se kvìtní na i list. 2 lžièky drogy na šálek vroucí vody, 10 min ustát a scedit, pije se 2x dennì neslazený.

Nervová vyèerpanost.-koøen andìliky 2- na tøezalky- dobromysle- kvìt petrklíèe  1 díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek 2x dennì.

Nespavost a žaludeèní potíže-Kopr.- 2 lžièky drcených nažek/na hrníèek vaøící vody. 10 min nechat louhovat. Pije se vlažný , pøi nespavosti šálek pøed spaním.

Nebo-semeno kopru- fenyklu- kmínu- anýzu, máty peprné a heømánku- vše stejným dílem. 2 lžièky smìsi/šálek vaøící vody- 10 min nechat ustát.

Neuralgické problémy.-dobromysl- 1 lžièka drogy na šálek nálevu, užívá se 2x dennì

O

Obezita-na hubnutí.-

1-rozmarýna 35- šalvìj 30- pelynìk pravý 35 g ve smìsi

2-trnka obecná 30- na pøeslièky 30 g ve smìsi.

3-anýz- dymivka- koøen mydlice- koøen lékoøice- øebøíèek 25- koøen pampelišky- na øepíku 15 g ve smìsi.

4-na èekanky obecné 55 g.

5-pelynìk pravý 35- koøen andìliky- bobule jalovce- èekanky obecné 25- šalvìj 15 g ve smìsi.

6-øasa mìchýønatá 55- koøen modrého zelí 25- koøen èerného bezu 35- koøen chøestu 45 g ve smìsi. 2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 10 min louhovat, pije se po doušcích nejlépe 3x dennì k jídlu po dobu 2-3 týdnù, poté použít jinou smìs.

Odkašlání.-plod fenyklu 10- mateøídouška 10- na tymiánu ve smìsi. 1 lžièka na šálek vroucí vody,15 min louhovat,pije se 2-3x dennì.

Odkašlání.-koøen lékoøice- koøen proskurníku- koøen omanu stejným dílem. 1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody, 10-15 min louhovat, pít 2x dennì.

Odkašlání.-koøen lékoøice- koøen proskurníku- koøen omanu- stejné díly.1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody, 10 min ustát a pijeme 2 šálky teplého odvaru dennì.

Osvìžující èaje na léto.-ráno-list maliníku 5- list borùvky 2- list máty 2- kvìt heømánku 1 díl ve smìsi. – odpoledne a veèer – list maliníku 5- meduòka 2- kvìt heømánku 1- list máty 1 -kvìt èerného bezu 1 díl smìsi. – pro dìti- list maliníku4- list borùvky 2- list máty 2- kvìt heømánku 1- na zlatobýlu 1 díl ve smìsi – proti nervozitì– list maliníku 4- list máty 2- na meduòky 1,5- na tøezalky 1,5 dílu ve smìsi

Osteoporéza,øidnutí kostí-na pøeslièky 3- na kopøivy 2- kokošky- øebøíèku 1 dílem. 1 lžíce smìsi 2x dennì.

P

Pásový opar.-na benediktu 4- zemìžluè- list šalvìje- kùra skoøice po 1 dílu. 1 lžíce smìsi 2x dennì.

Podporu ledvin a moèového mìchýøe.-list døišálu 4- list èerného rybízu- pøeslièka rolní- máta peprná 2- øešetlák poèistivý 1 díl ve smìsi. 5 lžic smìsi na 1 L vody, popíjet bìhem dne.

Podpora èinnosti jater.-pøeslièka rolní- koøen lékoøice- kvìt rozmarýnu- maøinka vonná- svízel syøišový 3- mìsíèek lékaøský- máta peprná 2 díly. 2-4 lžièky smìsi-10-20 min louhovat,pije se po jídle.

Posílení pamìti.-šalvìj- pelynìk pravý- rozmarýna- zelený èaj- ve smìsi nebo samostatnì. 1 lžièka na šálek 1-2x dennì.

Posílení a èištìní jater.-se používá koøen vlaštovièníku. 1 lžièka drogy na 1/4 L vody , povaøit 30 min. Vyvaøit na polovinu obsahu, pije se po douškách

Posílení pamìti.-na majoránky- lipový kvìt- šalvìj-stejné díly. 1 lžièka smìsi na šálek, 2-3x dennì. Vhodné jsou èaje z hvozdíku zahradního- medvìdice lékaøské- mìsíèku zahradního- svìtlíku lékaøského- øebøíèku obecného- pelyòku pravého a sporýše lékaøského.

Potíže ve stáøí.-Byliny ve smìsích nebo samostatnì. Pøeslièka- èesnek- kostival- bedrník – kopøiva- øešetlák- jehlice trnitá- èerný bez- lopuch- smetánka- jmelí- pýr- rebarbora – øebøíèek- fialka- jalovec- èekanka- cibule.

Povzbuzení vnitøních žláz.-kvìt lékoøice 6- kvìt èerného bezu 5- drcené jalovèinky 4- koøen kuklíku 4- na pelyòku 1 díl. 1 lžièka smìsi 3x dennì.

Povzbuzení jater a krevního obìhu- jitrocel- rdesno- cypriš- øebøíèek- habr- èerný rybíz list.

Preventivní èaj na zimu.-kopøiva-hloh- pampeliška- rozrazil- meduòka- stejným dílem ve smìsi. 1 lžièka smìsi na šálek vroucí vody-pije se na noc.

Nebo-tøezalka 2- meduòka 1- máta peprná 1- sušené rozmìlnit a vmíchat do medu- užívá se na noc 1 lžièka.

Proèištìní jater, látkové výmìny, žluèníku-Øepík lékaøský.-sbírá a suší se na. 1 lžièka drogy na 1/4 L vroucí vody,15 min louhovat,pije se 3x dennì pùl hod.pøed jídlem.

Proèištìní krve.-koøen pampelišky- koøen èekanky 4- semeno fenyklu 1 díl ve smìsi. 2 lžièky smìsi povaøit,15 min ve1/4 L vody.Pije se 2 šálky dennì do vyèerpání zásob.

Proèištìní krve.-list maliníku, list jahodníku- list ostružiníku stejným dílem ve smìsi. 2 lžièky smìsi na 1/4 L vroucí vody, po 15 min pøecedit. Pije se vlažný nalaèno 1x dennì.

Proèištìní krve.-koøen pampelišky 4- èekanka 4- oddenek pýru 4- semeno fenyklu 1- díl ve smìsi. 2 lžièky smìsi do 1/4 L vody,15 min povaøit a pøecedit. Pije se 2x dennì po vychladnutí.

Nebo-list jahodníku100- list bøízy 100- na violky 100- kvìt trnky nebo hlohu 50- koøen èekanky 50- na a koøen pampelišky 50g ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek- pijeme 3x dennì z nálevu, 10 min louhovat.

Nebo-list bøízy 10- kopøiva 5- kvìt bezu 5- kvìt trnky 5- dílù ve smìsi. 4 lžièky smìsi na 1/4 L vody, povaøit 15 min odstát, pøecedit,pije se ráno a veèer.

Proèištìní jater-rozmarýna- tymián- mìsíèek- artyèok- maøinka.

Proèištìní krve.-kùra øešetláku poèistivého 6- mydlice lékaøská 4- koøen lékoøice- moøenový koøen 3- pøeslièka rolní- list senny- heømánek pravý po 2 dílech ve smìsi.1 lžíce smìsi na 2 dcl vody,5 min povaøit- 15 min louhovat. Pije se 1/2 dcl pøed jídlem.

Nebo-list kopøivy 3- na tøezalky 2- na øebøíèku 2- list šalvìje- list rozmarýny- na pelyòku pravého 1 dílem. 1-2 lžièky smìsi na šálek nálevu- užívá se 3x dennì šálek.

Nebo-list jahodníku 10- list bøízy 10- na violky 10- kvìt trnky èi hlohu 5- koøen èekanky 5- na a koøen smetánky 5 dílù ve smìsi. 1 lžíce smìsi na 1/3 L vroucí vody, pije se 3x dennì.

Proèištìní krve.-užívají se èerstvé listy kopøivy. 2 vrchovaté lžièky na šálek vroucí vody, krátce povaøit, 10 min ustát, pije se 2x dennì delší dobu.

Pro dobrou psychiku.-úroèník bolhoj- jahodník- maliník- trnky- stejným dílem ve smìsi. Prospívá delší konzumaci èaje, ale nesmí se pøehánìt.

Pro dìti po infekèních chorobách.-koøen lopuchu- šípek 4- koøen ibišku- na zemìžluèe- list jahodníku po 1dílu ve smìsi. 1 lžièka smìsi 2x dennì.

Pro dìti-vitamíny-prvky-vývoj.-list jahodníku 2- plod šípku 3- list maliníku 1- plod fenyklu 1- kvìt lípy 1 díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek. Pije se podle potøeby hlavnì v zimì.

Pro ženy-stárnutí a ple.-kopøiva 2- tøezalka 2- andìlika 2- kvìt trnky 1- plod fenyklu 1 díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek vroucí vody, pije se až 3x dennì.

Pro muže-játra-únava-sex.-koøen pampelišky 3- plod jeøábu 2- koøen puškvorce 1- na èekanky 1- koøen lopuchu 1- díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek až 2x dennì.

Pro starší na posílení.-na yzopu 3- plod èerného bezu 2- kopøiva 2- šípek 2- meduòka 1- puškvorec 1 díl. 1 lžíce smìsi na šálek až 2x dennì.

Prostata-zbytnìlá– pøeslièka- pýr plazivý- tužebník- bøezový list- tøezalka- øebøíèek- jitrocel- vrbka úzkolistá nebo vrbovka malokvìtá- vše stejným dílem. 1 lžièka smìsi na šálek, 3x dennì teplého èaje.

Prostata její zvìtšení.-plod rakytníku- kvìt vøesu- list maliny- stejným dílem.  1 lžièka na šálek, krátce povaøit, pít 2x dennì šálek.

Proti nadýmání.-ze stejných dílù-heømánku- kmínu- fenyklu a anýzu ve smìsi. 1 lžíce smìsi na 2 dcl vroucí vody,15 min louhovat,èaj se pije vlažný.

Proti sklerotický èaj.-routa 2- kmín 2- meduòka 3- kozlík 3- hloh 4- jmelí 6- dílù ve smìsi. 2 lžíce smìsi na1/2 L studené vody, ráno scedit, pije se chladný.

Protirevmatický èaj.-kvìt tužebníku jilmového 4- list kopøivy- koøen jehlice trnité 2- na mateøídoušky- vrbová kùra 1 dílem ve smìsi. 1 lžièka smìsi na 1,5 dcl vroucí vody, 10 min louhovat. Pije se 4x dennì neslazený mezi jídly.

Prsní èaj.-kvìt petrklíèe 4- na fialky- na yzopu 2- list jitrocele- koøen proskurníku 1 dílem. 1 lžièka smìsi 4x dennì s medem !!!

Nebo-na yzopu10- list slézu 5- kvìt divizny 5- na tymiánu 2,5- koøen lékoøice 2,5- dílu ve smìsi. 2 lžièky spaøíme, 15 min louhovat, osladit medem a pít nìkolikrát dennì mezi jídly.

Nebo-na bazalky 10- kvìt petrklíèe 6- list maøinky 4- list jitrocele 3- list podbìlu 2 díly ve smìsi. Pøíprava je stejná + 20 kapek Tusilenu.

Pøekyselení žaludku.-øíhání- bolesti-pálení žáhy- jableèník 3- øebøíèek- puškvorec- majoránka 1 dílem. 1 lžièka smìsi, spaøit a 15 min louhovat, pije se 3x dennì šálek èaje.

Pøekyselení žaludku-bez èerný- oman pravý- hoøký pomeranè- hoøec- koulenka obecná- chmel- sítina.

Pøi pøechodu a menstruaèních potížích.-petrklíè- kontryhel- heømánek- meduòka- tøezalka a øebøíèek stejným dílem. 2 lžièky smìsi na šálek èaje.

Pøi ochablosti støev-zácpa.-dužina senny 3- koøen lékoøice- koøen rebarbory 2-10 bobulí jalovce ve smìsi  1 lžièka smìsi 5 min povaøit, pije se nalaèno podle potøeby.

Prùjem a žaludeèní obtíže.-Dub letní-používá se kùra na odvary a koupele. 1 lžièka drogy na šálek vody, povaøit a nechat ustát. Pijí se 2-3 šálky dennì.

Prùdušky a kašel-Plicník-používá se sušená na. 1-2 lžièky drogy dáme do 1/2 L vody a povaøíme, osladíme medem a popíjíme bìhem dne.

Prùduškové astma.-list jitrocele- koøen nátržníku- na kopøivy 2- na tøezalky- list podbìlu- lišejník islandský- kvìt levandule- list lísky po 1 dílu drogy. 1 lžíce smìsi na šálek 2x dennì ráno a veèer.

R

Revmatismus.-na kopøivy- plod èerného bezu 3- na truskavce- kùra vrby- koøen pampelišky 2díly. 1 lžíce smìsi 2-3x dennì.

Nebo-bøezový list- vrbová kùra- na truskavce ptaèího- list kopøivy po 2- na macešky polní- na pøeslièky po 1dílu ve smìsi. 2 lžièky do vody-uvedeme do varu na 3 min. 20 min ustát. Pije se mezi jídly 3x dennì.

Nebo-koøen pampelišky s natí 10- na vøesu 5- kvìt tužebníku jilmového 5- tymián a oddenek revenì    2,5.-3 lžíce na 3/4 L vody naveèer, ráno nechat pøejít varem, 10 min louhovat, scedit do termosky, ráno vypít šálek- zbytek po doušcích po celý den.

Revmatické onemocnìní.-list kopøivy- list bøízy- kvìt bezu èerného po 25 g ve smìsi. 2 lžièky na šálek vroucí vody,15 min louhovat,pije se 2-3x dennì.

Revma,horeèky,játra a ledviny-Maliník.-používá se list. 2 lžièky drogy 10 min povaøit ve 1/4 L vody, 15 min ustát, pøecedit. Pít 2 šálky dennì pøi potížích

Rýma.-tymián- plod fenyklu- list èerného rybízu- šípek- plod jeøábu- stejným dílem. 1 lžièka smìsi na šálek 1-2x dennì

S

Srdeèní èinnost a krevní tlak.-Vøesv dobì kvìtu se seøezává na a sdrhuje se kvìt. 4 lžièky èerstvého nebo sušeného vøesu na šálek, necháme pøejít varem, 10 min louhovat, pije se dennì. Medovou chu získáme sbìrem v èervenci a srpnu.

Srdce.-hloh 44- tøezalka 16- jmelí 16- srdeèník 13- meduòka 8- kvìt rùže 3 g ve smìsi. 2 lžíce na 1/2 L studené vody,ráno scedit. Pije se chladný.

Srdce a cévy.-Proèištìní-kvìt lípy- hloh- zemìdým- jmelí- stejným dílem.

Na vláènost-oøešák vlašský- tavolník.

Srdeèní slabost.-mochna husí 30- srdeèník 35- meduòka 35- g ve smìsi. 1 lžièka na šálek vody, nìkolik hod. louhovat, krátce povaøit, pije se 3x dennì 1 šálek po doušcích.

Nebo-srdeèník 55- meduòka 45g ve smìsi. 1 lžíce na šálek vody, pije se 2x dennì, ráno nalaèno a veèer po 1 šálku èaje.

Nebo-kozlík lékaøský- fenykl- kmín- hloh po 30 g ve smìsi.

Nebo-jableèník 35- meduòka 35- máta peprná 35- routa 25 g ve smìsi.

Nebo-kozlík lékaøský- heømánek- máta peprná- rozmarýna po 25- koøen høebíèku 15g ve smìsi.

Nebo-kozlík lékaøský 25- list ostružiníku 15- meduòka 20- øebøíèek 15 g ve smìsi.

Nebo-hlaváèek 15- kvìt prhy 25- kozlík lékaøský45- konitrud lékaøský 10- libeèek 25- jmelí 25- oleandr 5- øebøíèek 45- kvìt hlohu 25 g ve smìsi.

Nebo-kvìt prhy 15- meduòka 15- routa vonná 10- bedrník 20 g ve smìsi. Pøíprava a použití èaje je stejná jako u druhého receptu.

Srdce – rady na ochranu a podporu

Èesnek-prospìšný pro funkci srdce, podporuje krevní obìh a snižuje krevní tlak.

Slávka jedlá-podporuje funkci kardiovaskulární soustavy, lymfatické soustavy a endokrinního systému.

Vojtìška,pøeslièka a kopøiva-jsou bohaté na minerální látky, potøebné k regulaci srdeèního rytmu..

Baldrián a šišák-jsou byliny se zklidòujícími úèinky, které mohou pomoci pøi regulaci arytmií.

Listnatec kopinatý-má pøíznivé úèinky na posílení srdeèního svalu.

Paprika,koøen zázvoru a jinan dvoulaloèný-posilují srdce a mají tlumivé úèinky vùèi bolesti hrudníku. Pupalka a rozmarýna- jsou úèinné proti angínì pektoris Zelený èaj- má vynikající antioxidaèní úèinky. Pitím 10-20 šálkù dennì si vytvoøíme obranyschopnost proti srdeèním chorobám.

Srdce a krevní obìh.-èervená vinná réva 5- kokoška pastuší 4- jmelí bílé 4- svízel pøítula 3- døišál 3- pampeliška 3- rozrazil 2- maøinka vonná 1- hloh 1díl ve smìsi. 5 lžic smìsi na 1 L vody nechat louhovat a pít bìhem dne.

Svalový revmatismus.-na kontryhele- plod šípku- koøen libeèku 2- na yzopu- kvìt divizny 1 dílem. 1 lžíce smìsi 2-3x dennì.

Støevní dyspepsie.-bolesti- plynatost- zácpa.- koøen nátržníku 2- na máty- plod borùvky- fenyklu 1 díl. 1 lžièka smìsi v odvaru popíjet bìhem dne.

Støevní katar, zažívací trakt a kašel-Ostružiník.-užívá se list na èaj, kloktadlo a obklad. 2 lžièky drogy na šálek vroucí vody, nechat odstát, pijeme 2-3 šálky dennì.

Š

Štítná žláza-snížená funkce.-chaluha bublinatá 4- na kopøivy- list vachty- plod anýzu po 1 dílu. 1 lžíce smìsi 2x dennì.

Štítná žláza-zvýšená funkce.-na karbince 2- koøen kozlíku- na máty- kvìt heømánku po 1 dílu. 1 lžíce smìsi 2x dennì.

T

Trávení poruchy-Puškvorec-užívá se sušený oddenek. 1 lžíce øezané drogy do 1/4 L vroucí vody, krátce povaøit. Chladný a neslazený èaj pijeme 2-3 šálky.

Trávení, nervy, moèové cesty, krevní obìh, gynekologie-Tøezalka teèkovaná.-sušená na. 1 lžíce navlhèené drogy na 1/4 L vroucí vody, 15 min louhovat, pijeme podle potøeby.

Trojklaný nerv-neuralgie.-plod èerného bezu 4- plod ovsa 2- na sporýše 1 díl ve smìsi.1 lžíce smìsi –2x dennì.

V

Vøedy dvanáctníku a žaludku.-kvìt slézu 3- semeno lnu 2- koøen ibišku- koøen lékoøice 1 díl.1 lžíce smìsi 2-3x dennì.

Vysoký krevní tlak.-kvìt hlohu 3- na jmelí 2- plod šípku- koøen jehlice- plod èerného bezu po 1 díle. 1 lžíce smìsi na šálek, 2x dennì 15 min louhovat.

Vysoký krevní tlak.-kvìt hlohu s listem 10- barvínek- na jmelí 5- na saturejky 2 díly. 2 lžièky zalít studenou vodou, nechat 8 hod macerovat, poté pøihøát a užívat 2-3x dennì.

Nebo-kvìt hlohu 6- na jmelí 4- plod hlohu- plod šípku- koøen jehlice- plod èerného bezu 1 díl ve smìsi. 1 lžíce smìsi 15 min louhovat, pije se 2x dennì.

Nebo-na jmelí- kvìt hlohu 6- koøen kozlíku- list meduòky 3- plod kmínu 2- díly ve smìsi. 2 lžièky smìsi, 10 min louhovat, pije se 2x dennì.

Nebo-øebøíèek- fazolové lusky bez semen 3- na srdeèníku- kvìt hlohu- routa vonná 2 díly ve smìsi. 1 lžíce smìsi do vroucí vody, 10 min louhovat, pije se 2-3x dennì.

Z

Zánìty, kašel, žluèové kameny, zácpa a výplachy dutiny ústní-Dobromysl.-používá se na. 2 lžièky na 1/4 L vody, pøejít varem a 15 min odstát. Užívají se 2 šálky dennì.

Zánìt horních cest dýchacích, bronchitidu-Hluchavka bílá.-užívá se kvìt. 2 lžièky drogy na šálek vroucí vody. Pijí se 2-3 šálky dennì. Pøisladit medem.

Zánìt moèových cest-Líska obecná.-listy. 2-3 lžièky na šálek vroucí vody, v nálevu ustát, popíjet 2-3x dennì podle potøeby.

Zánìt moè.cest a moè.mìchýøe-Borùvka lesní.-úèelem sbìru je list.

Nebo-50 g borùvky/1 L vody, 30 min louhovat s 50 g list vøesu 15 min povaøit. Pije se 3x dennì.

Nebo-1 lžíce natì brutnáku na šálek vody, 15 min vaøit, pije se 3x dennì pøed jídlem.

Nebo-list bøízy 80- heømánku 40- lékoøice 40 g /1 L nálevu, pije se až 6x dennì 1-2 šálky s medem.

Nebo-list medvìdice- list borùvky- na zlatobýlu- na vrbovky malokvìté- list bøízy- ve smìsi. 1 lžíce smìsi na šálek, spaøit a 30 min louhovat, pije se až 4x dennì.

Zánìt hrtanu.-kvìt slézu 2- kvìt lípy 1- kvìt podbìlu 1- šalvìj 1- plod fenyklu 1 díl ve smìsi.1 lžíce smìsi na šálek, pije se 3x dennì s medem.

Zánìt prùdušek.-kvìt podbìlu 3- kvìt slézu- divizny- koøen lékoøice- plod fenyklu- na máty peprné- kùra vrby po 1 dílu drogy. 1 lžíce smìsi na šálek 2x dennì.

Zánìty žil.-na komonice- tøezalky- plod ovsa- plod šípku 2- koøen jehlice- kvìt kaštanu- kvìt trnky –po 1 dílu drogy. 1 lžíce smìsi na šálek 2-3x dennì.

Zánìty v tìle.-meduòka- šalvìj- tøezalka 3- máta peprná- heømánek- podbìl 2 díly. 1 lžièka smìsi na šálek 4x dennì.

Zánìt jícnu.-semeno lnu 3- kvìt slézu 3- koøen ibišku 1 díl. 1 lžíce smìsi 2x dennì mezi jídly.

Zánìt tlustého støeva.-koøen nátržníku 2- koøen ibišku- lopuchu- na øepíku po 1 dílu. 2 lžièky smìsi 2x dennì mezi jídly.

Zánìt jater.-na tøezalky- koøen pampelišky 2- na benediktu- øepíku- kvìt mìsíèku po 1 dílu.  1 lžíce smìsi 2x dennì + dieta!!

Zánìt žluèníku.-na tøezalky 3- na øebøíèku- øepíku- maliníku- koøen omanu po 1 dílu ve smìsi. 1 lžíce smìsi 2-3x dennì po jídle.

Zánìt slinivky.-koøen pampelišky 3- na øepíku- kùra konduranga- koøen lopuchu- kvìt mìsíèku 1 dílem.  1 lžíce smìsi 2x dennì mezi jídly.

Zánìt moèových cest.-list bøízy- na kopøivy 2- na truskavce- yzopu- zlatobýlu- koøen libeèku- koøen jehlice po 1 dílem – 1 lžíce smìsi 3x dennì.

Zánìt moèovodù a mìchýøe.-na truskavce2- list medvìdice- list buko- list bøízy- kvìt èerného bezu po 1. 1 lžíce smìsi 2-3x dennì.

Zánìt vejcovodù.-na tøezalky 3- na kopøivy- kvìt mìsíèku- kvìt hluchavky po 1 díle. 1 lžíce smìsi 3x dennì.

Zánìt lymfatických cest.-na tøezalky 3- plod šípku 2- na komonice- na zemìdýmu- na benediktu- kvìt divizny. 1 lžíce smìsi 2x dennì.

Zánìt mandlí.-øešetlák poèistivý 2- jasan ztepilý- jeèné kroupy- koøen pýru- yzop lékaøský- koøen lékoøice 1 dílem.  2 lžíce smìsi uvést do varu a odstavit, pije se na noc.

Zánìt moèového mìchýøe.-list bøízy- libeèek lékaøský 2- medvìdice léèivá- pøeslièka rolní 1 díl.  1 lžíce smìsi, 20 min louhovat, pije se 3x dennì.

Zánìt žaludku.-gastritidu-heømánek 25- na øebøíèku 25- tøezalka 25- na vlaštovièníku 15 g na smìs. 1 lžíce smìsi zalít vroucí vodou a povaøit 5-7 min, 10 min louhovat, pijeme 2-3 šálky dennì.

Zánìt tlustého støeva.-plod borùvky- kvìt heømánku- list kopøivy- máta peprná stejným dílem.  1 lžíce smìsi na šálek vroucí vody, 20-25 min povaøit, 20 min louhovat a pít 2-3x dennì šálek èaje.

Zánìty moèových a žluèových cest-Brusinka.-Používají se sušené listy na odvar. 2 lžíce/pùl L vody- nìkolik hod.louhovat a pak krátce povaøit- ihned scedit, pije se dennì až do odeznìní potíží.

Zánìt ledvin a pánvièek.-list bøízy 30- semeno lnu 30- list kopøivy 10- list jahodníku 10- list ostružiníku 10 g ve smìsi. Pøíprava je stejná, 2-3x šálek dennì.

Zažívání posilující smìs.-na benediktu- meduòky- máty peprné a ostružiníku ve smìsi.1/2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 10 min louhovat, pije se vlažný pøed spaním.

Zažívání,nadýmání,nemoci jater a žluèníku-používá se na Benediktu. 2 lžièky drogy na 1/4 L vroucí vody, 10 min ustát, pije se chladný 1 šálek dennì.

Zvìtšená prostata.-na zlatobýlu- na vøesu 2- na vrbice bílé- vrbovky malokvìté- list bøízy- koøen libeèku po 1 dílu. 1 lžíce smìsi 3x dennì

Zvracení a nechutenství dìtí-Úroèník bolhoj.-sušená droga. 1 hrst øezané drogy na 1/2 L vody, povaøit a ustát, pije se podle potøeby.

Ž

Žaludeèní obtíže-Vachta trojlistá.-Používají se listy z rostliny sušené ve stínu. 2-3 lžíce øezané listové drogy na šálek vroucí vody, pije se ob den.

Žaludeèní èaj.-puškvorec 30- heømánek 10- kmín 10- máta peprná 40- na pelyòku 10 dílu ve smìsi. 2 lžièky smìsi na šálek vroucí vody, 15 min louhovat. Pije se dennì 1-2 šálky.

Žaludeèní nevolnost/nervozita/-Oøešák královský.-užívá se sušené listí. 1 rovná lžièka na 1/4 L vroucí vody, 10 min odstát, pijeme nalaèno 3x dennì

Žaludeèní nevolnost.-kmín- máta peprná- heømánek stejným dílem. 1 lžièka smìsi na šálek, pije se nìkolikrát dennì jako nálev.

Žaludeèní vøedy.-kvìt heømánku 15- koøen lékoøice- koøen ibišku- plod fenyklu ve smìsi. 2 lžièky pøelít vroucí vodou, 20-30 min louhovat, pít 1x dennì pøed spaním.

Žaludeèní katar-akutní.-kvìt heømánku 30- na mochny husí 30 g ve smìsi. 1 lžièka na šálek vroucí vody, 10 min ustát, pije se v malých dávkách po celý den.

Žluèník.-na øepíku 10- list boldo 5- na meduòky 5- na jableèníku 3- list máty peprné 2 díly. 2 lžièky smìsi na 7 dcl vroucí vody za den.

Žluèník, pøi žloutence a jaterních nemocích.Se užívá nálev z Mìsíèku zahradního.

Žluèníkové a støevní koliky, nechutenství i hlístùm.1-2 lžièky øezané drogy na šálek,spaøit vroucí vodou, ustát a popíjet vlažný.

Žluèník, žaludek, nemoci moèových cest a ledvinové kameny-Pampeliška-koøen. 2 lžièky koøene na 2 šálky vody, povaøit a pít po celý den.

Žluèové kameny.-na truskavce 3- na máty 2- list vachty- na šalvìje a lomikamenu po 1 dílu.    1 lžíce smìsi 2x dennì mezi jídly.