Chmel obecný

Chmel obecný

Humulus lupulus

 

Øád: kopøivokvìté (Urticales)

Èeleï: konopovité (Cannabaceae)

 

Vytrvalá dvoudomá rostlina, pravotoèivá liána; lodyhy 2 – 6 m dlouhé, drsnì chlupaté. Palisty témìø srostlé, listy vstøícné, dlouze øapíkaté, dolní okrouhle vejèité, dlanitì troj- až pìtilaloènaté, srdèité, horní mìlèeji dìlené až nedìlené; všechny zubaté, drsné, žlutì žláznaté. Prašníkové kvìty v úžlabních latách, pestíkové ve vejèitých, šišticovitých klasech; zralé pøevislé, bledì žluté, se šupinami i nažkami pokrytými zlatožlutými žlázkami s vysokým obsahem význaèných hoøèin. Proto se samièí rostliny pìstují na chmelnicích a jejich “šištice” se používají k výrobì piva. Pøíbuzné konopí seté (Cannabis sativa) je prastará užitková rostlina, využívaná odedávna jednak pro pryskyøièný exkret v samièích kvìtenstvích (omamný hašiš èi marihuana) a jednak jako dùležitá pøadní rostlina; odpad se zužitkovává jako konopná koudel. U nás se konopí pìstuje jen ojedinìle v nejteplejších oblastech; plody jsou ptaèí zob (semenec) a slouží k výrobì oleje.