Choroš šupinatý

Choroš šupinatý

Polyporus squamosus

 

Øád: houby nelupenaté (Aphyllophorales)

Èeleï: chorošovité (Polyporaceae)

 

Mladé plodnice jsou sklenuté, starší široce rozložené. Bìlavý až nahnìdle žlutý vìjíøovitý až ledvinitý klobouk je hustì pokryt tmavšími, pomìrnì velkými šupinami. Dužnina je bílá, rouško bìlavé až nažloutlé nebo nahnìdlé, tøeò postranní nebo støedový, krátký, naspodu èernohnìdý. Roste na vìtvích, kmenech, koøenech a paøezech listnáèù, zejména oøešákù, jednotlivì nebo ve skupinách nad sebou, od jara do zimy. Mladé, køehké a ještì nekožnaté plodnice s výraznì okurkovì mouènou chutí jsou jedlé.