Chrastavec rolní

Chrastavec rolní

Knautia arvensis

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: štìtkovité (Dipsacaceae)

 

Vytrvalá, témìø 1 m vysoká bylina, odstálé chlupatá, s lodyhami pøímými a s pøízemními rùžicemi listù. Listy šedozelené, obkopinaté až obvejèité, lodyžní zpravidla peøenodílné, úkrojky kopinaté. Strbouly dlouze stopkaté; koruny modré, rùžovì fialové, bìlavé nebo nažloutlé, okrajové paprskující. Nažky štìtinatì chlupaté. Kvete v èervenci a srpnu. Roste hojnì na loukách, pastvinách, mezích, stráních a pøi okrajích lesù od nížin do hor, místy obecnì. Pøíbuzný chrastavec lesní (K. lancifolia, syn. K. sylvatica) má všechny listy nedìlené, zelené a kvìty fialové.