Chrpa polní

Chrpa polní

Centaurea cyanus

syn. Cyanus segetum

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Zpravidla jednoletá, až 60 cm vysoká bylina. Lodyhy pøímé, èasto vìtvené. Listy olysalé, lodyžní pøisedlé, úzce kopinaté až èárkovité, celokrajné. Úbory na koncích vìtví jednotlivé; listeny podlouhlé, prostøední s pøívìsky jako svìtlý, brvitì zubatý, sbíhavý lem. Støedové kvìty fialové, okrajové modré, zøídka bìlavé nebo rùžové; nažky krátce chmýrnaté. Kvete od èervna do záøí. Døíve to byl hojný polní plevel, známý “modrák”, místy obecný; pùvodní je ve Støedomoøí, u nás zdomácnìla, ale zvýšenou èistotou osiva dnes už dosti mizí.