Dìhel lesní

Dìhel lesní

Angelica sylvestris

 

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Statná víceletá, až 150 cm vysoká bylina s tlustým oddenkem. Listy pochvaté, øapíkaté, øapíky mìlce žlábkovité, pochvy velké, nafouklé; dolní listy až tøikrát zpeøené, horní ménì a jednodušeji dìlené, nejvyšší pochvatì pøisedlé; lístky vejèité, témìø pøisedlé, pilovitì zubaté. Okolíky husté, bez obalù, okolíèky bohaté; koruny drobné, bílé nebo narùžovìlé, dvounažky trojžeberné se širokými køídly na okraji. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì ve vlhèích lesích, na vlhkých loukách i v pobøežních houštinách. Pøíbuzná statnìjší andìlika lékaøská (Archangelica officinalis) má kvìty žlutavì nebo nazelenale bílé; roste vzácnì v horských krajích na nivách a podle potokù. Døíve byla místy pìstována pro velmi aromatický koøen, používaný v lékaøství a lékárnictví.