Dřín obecný

Dřín obecný

Cornus mas

 

Øád: døínokvìté (Cornales)

Èeleï: døínovité (Cornaceae)

 

Keø nebo malý stromek s hranatými, pøitiskle chlupatými vìtvemi, kvetoucí pøed rozvitím listù. Listy vstøícné, krátce øapíkaté, vejèitì elipsovité, klínovité, špièaté, pøitiskle chlupaté. Žluté kvìty v chocholících. Plody podlouhlé, nachovì èervené peckovice. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste v køovinatých stráních a ve svìtlých lesích nižších poloh teplejších oblastí.