Devětsil bílý

Devětsil bílý

Petasites albus

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, za plodu až 80 cm vysoká bylina, velmi podobná devìtsilu obecnému. Oddenky tenké, dlouze plazivé. Lodyhy i šupiny bledì zelené. Listy pøízemní rùžice okrouhlé, srdèitì ledvinité, úhlatì laloènaté, ostøe zubaté, na rubu šedoplstnaté až olysalé. Kvìty žlutavì bílé, zdánlivì obojaké, trubkovitì pìticípé, pestíkové kratièce trubkovité. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste roztroušenì v lesích a podél potokù od pahorkatin do hor, ve vyšších polohách hojnìji a èasto pospolitì.