Devaterník vejčitý

Devaterník vejèitý

Helianthemum ovatum

 

Øád: violkokvìté (Violales)

Èeleï: cistovité (Cistaceae)

 

Vytrvalá bylina jen asi 10 – 20 cm vysoká, s lodyhami dole døevnatými, poléhavými nebo vystoupavými, chlupatými. Listy obvejèité až vìjèitì podlouhlé, chlupaté, naspodu až plstnaté. Kvìtenství zpravidla chudokvìtá, kvìty velké. Dva drobné vnìjší kališní lístky èárkovité, tøi vnitøní vìtší, vejèité. Koruny pìtièetné, žluté, zøídka nažloutle bílé. Kvete od èervna do øíjna. Roste dost hojnì na výslunných stráních, pastvinách a pøi okrajích lesù od nížin do hor.