Divizna fialová

Divizna fialová

Verbascum phoeniceum

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Dvouletá bylina, témìø 1 m vysoká, s lodyhou zpravidla hustì žláznatou. Listy pøízemní rùžice vejèité, lodyžní velmi øídké, srdèitì pøisedlé. Kvìty v koncovém hroznu; koruny tmavì fialové, až 3 cm v prùmìru. Kvete od kvìtna do èervence. Roste roztroušenì pøi okrajích lesù, na køovinatých výslunných stráních a písèinách v nižších polohách teplejších oblastí.