Dobromysl obecná

Dobromysl obecná

Origanum vulgare

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá bylina, až pøes pùl metru vysoká, s oddenkem døevnatým, výbìžkatým. Lodyhy zpravidla pøímé, listnaté. Listy krátce øapíkaté, podlouhle vejèité, témìø celokrajné, žláznatì teèkované, prosvítavé, èasto fialovì nabìhlé. Kvìtenství je chocholiènatá lata; kvìty svìtle nachové, zøídka bìlavé; tvrdky hnìdé. Kvete od èervence do záøí. Roste dost hojnì na výslunných stráních, v køovinách, na pasekách a pøi okraji lesù, hlavnì v teplejších oblastech. Podobná majoránka zahradní (Majorana hortensis) se u nás pìstuje v zahradách jako aromatické koøení a pøísada do øady našich jídel; bez ní bychom si je dnes nedovedli pøedstavit, ale do naší kuchynì se majoránka dostala až ve støedovìku, nejdøíve ovšem jako léèivka.