Dryádka osmiplátečná

Dryádka osmipláteèná

Dryas octopetala

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Bylina se zdøevnatìlými lodyhami, takže polštáøovité trsy, jen nìkolik centimetrù vysoké, jsou vlastnì tvoøeny silnì rozvìtveným poléhavým kmínkem. Listy øapíkaté, podlouhle elipsovité, vroubkované, kožovité, na rubu bìloplstnaté, svrchu lesklé a lysé, tmavozelené. Kvìty velké, jednotlivé, na pøímých, až 10 cm dlouhých stopkách; koruny zpravidla osmièetné, lístky korunní obvejèité, bílé. Nažky s dlouhým chlupatým pøívìskem, takže dryádka za plodu pøipomíná koniklec. Kvete od èervna do srpna. Roste na skálách, holích, sutích a travnatých svazích Alp a Karpat, pøevážnì na vápencových podkladech.