Dub letní

Dub letní

Quercus robur

syn. Q. pedunculata

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: bukovité (Fagaceae)

 

Øíká se mu také “køemelák”. Statný strom s rozložitou, nepravidelnou korunou; staré vìtve silné, køivolaké, kmen ve stáøí s borkou èernošedou, hluboce rozbrázdìnou. Pupeny vejèité, hnìdé. Listy krátce øapíkaté, peøenolaloèné, èepele u øapíku srdèitì ouškaté, v mládí chlupaté, záhy olysalé, kožovité, zpravidla s pìti páry lalokù. Samèí kvìty v pøevislých jehnìdách, samièí vyrùstají v miskovité èíšce; okvìtí i blizny èervené. Žaludy po dvou až pìti na dlouhých stopkách. Kvete v kvìtnu. Roste jako hlavní souèást doubrav z nížin do podhùøí. Bìžnì se vysazuje.