Dub pýřivý

Dub pýřivý

Quercus pubescens

 

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: bukovité (Fagaceae)

 

Øíká se mu také “šipák”. Zpravidla keøovitého rùstu, s kmenem èasto pokøiveným a s rozpraskanou borkou. Mladé vìtvièky a pupeny bìlavì chlupaté. Listy podlouhle obvejèité, peøenolaloènaté, èepele u øapíku klínovité nebo srdèité, laloky zaokrouhlené nebo zašpièatìlé, v mládí oboustrannì šedoplstnaté, dospìlé svrchu vìtšinou olysalé, na rubu drsnì pýøité. Žaludy podlouhle vejèité, zašpièatìlé, v plstnaté èíšce. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste vìtšinou na vápencových pùdách na výslunných stráních v nižších polohách nejteplejších oblastí a vytváøí tzv. “šipákové doubravy”. Na Slovensku rostou další duby, které jsou hojnìjší na Balkánì a v jižní Evropì, ale nesnadno se odlišují; je to napø. dub balkánský (Q. frainetto) nebo dub žlutavý (Q. dalechampii).