Dub zimní

Dub zimní

Quercus petraea

syn. Q. sessilis, Q. sessiliflora

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: bukovité (Fagaceae)

 

Øíká se mu také “drnák”. Od dubu letního se liší vejèitou korunou, listy dlouze øapíkatými, èepelemi u øapíku klínovitì zúženými a pøisedlými žaludy. Oba druhy se èasto køíží, u mnohých stromù jsme na rozpacích, ke kterému druhu patøí. Tento køíženec se èasto vysazuje a nìkde bývá hojnìjší než rodièovské druhy. V parcích se pìstuje také severoamerický dub èervený (Q. rubra) s hnìdoèervenými listy nebo dub bahenní (Q. palustris) s peøenodílnými listy.