Dutohlávka sobí

Dutohlávka sobí

Cladonia rangiferina

Èeleï: dutohlávkovité (Cladoniaceae)

 

Zemní lišejník, jehož stélky jsou pøitisklé k podkladu; vzpøímená èást vytváøí nápadné bìlavé až šedavé keøíèky, hojnì rozvìtvené. Vìtvièky jsou jednostrannì ohnuté s nahnìdlými špièkami. Roste èasto ve velkém množství v suchých borech a na vøesovištích od nížin do hor, mnohdy spolu s dutohlávkou lesní.