Dvouhrotec chvostnatý

Dvouhrotec chvostnatý

Dicranum scoparium

 

Øád: dvouhrotcotvaré (Dicranales)

Èeleï: dvouhrotcovité (Dicranaceae)

 

Vzpøímené lodyžky jsou až 10 cm vysoké, hustì listnaté se srpovitì zahnutými, tupými, na špièce drobnì zoubkatými lístky. Štìt je 2 – 4 cm vysoký, èervenavì zbarvený s tobolkou válcovitou, slabì zahnutou, hnìdavou, s víèkem dlouze zobanitým, èervenavì zbarveným; èepièka pøesahuje z víèka na tobolku. Mech jehliènatých lesù. Roste hojnì na zemi, na paøezech, kmenech, balvanech i skálách od nížin až vysoko do hor.