Dvouzubec trojdílný

Dvouzubec trojdílný

Bidens tripartita

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá, až 1 m vysoká, bohatì vìtvená bylina. Lodyhy èasto èervenohnìdì nabìhlé. Lodyžní listy vstøícné, øapíkaté, troj- až pìtidílné, úkrojky kopinaté, zubaté. Jednotlivé úbory na koncích vìtví, zpravidla kulovité; vnìjší zákrovní listeny lupenitì zvelièelé, vnitøní vejèité, hnìdožluté, èetné. Kvìty hnìdožluté, jazykovité chybìjí; nažky ètyøhranné, na hranách nazpìt osténkaté, se dvìma až ètyømi pøímými osinami. Kvete od èervence do øíjna. Roste dost hojnì v pøíkopech, kolem rybníkù a v luzích od nížin do podhùøí. Pøíbuzný dvouzubec nicí (B. cernua) má úbory vìtší, zpravidla s jazykovitými kvìty. Nìkteré další druhy, pocházející ze Severní Ameriky, k nám byly zavleèeny a jen ojedinìle zdomácòují.