Høib smrkový

Høib smrkový

Boletus edulis

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: høibovité (Boletaceae)

 

Nejpohlednìjší, nejhledanìjší a nejèastìjší ze tøí podobných høibù. Høib borový a dubový se mimo rozdíly v zabarvení liší soužitím podhoubí s koøeny odlišných stromù. Svìtlý tøeò høibu smrkového má síku v horní polovinì; høib dubový má síku z velkých ok po celém tlustém tøeni; høib borový s èervenohnìdým výrazným kloboukem má tøeò s jemnou a hustou síkou. Høib smrkový roste pøedevším ve smrèinách od èervence do øíjna, od nížin do hor; høib dubový od jara do záøí v listnatých lesích, na rybnièních hrázích osázených duby, øidèeji pod jinými stromy; høib borový celé léto i na podzim v písèitých borech, ménì èasto v jiných lesích v nižších polohách.