Habr obecný

Habr obecný

Carpinus betulus

 

Øád: bukokvìté (Fagales)

Èeleï: lískovité (Corylaceae)

 

Strom s šedavou hladkou borkou, vìtve leskle hnìdé. Listy podlouhle vejèité, pøi spodinì šikmo zaokrouhlené a mìlce srdèité, dvakrát ostøe pilovité, v mládí øasnaté. Samèí jehnìdy válcovité, samièí svazèité, pøímé, s kvìty za trojlaloènými listenovitými obaly. Semeník s dvìma èervenými bliznami dozrává v oøíšek, ukrytý v trojlaloèném obalu (prostøední lalok nejdelší). Kvete od dubna do kvìtna. Roste v hájích a smíšených lesích v nižších polohách, èasto se vysazuje pro cenné, velmi tvrdé døevo.