Hadí mord nízký

Hadí mord nízký

Scorzonera humilis

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Až 40 cm vysoká bylina, vytrvalá, s èerným oddenkem a pøímými, jednoduchými, témìø bezlistými, zpravidla jednoúbornými lodyhami. Pøízemní listy øapíkaté, èárkovitì kopinaté, v mládí vlnaté, brzy olysalé. Úbory velké, zákrov válcovitì zvonkovitý, èasto vlnatý; koruny žluté, nažky chmýrnaté. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste na vlhèích loukách, slatinách i na pastvinách a v lesích od pahorkatin do hor. Pøíbuzný hadí mord nachový (S. purpurea) má kvìty svìtle fialové a listy úzce èárkovité.