Hadilka obecná

Hadilka obecná

Ophioglossum vulgatum

 

Øád: hadilkotvaré (Ophioglossales)

Èeleï: hadilkovité (Ophioglossaceae)

 

Drobná kapradinka, asi 10 cm vysoká, s podzemním oddenkem a jediným listem. Jalová èást listu je kožovitá, vejèitì podlouhlá, celokrajná, žlutozelená, matnì lesklá; k ní pøisedá èást s výtrusnicemi uspoøádanými ve dvou øadách jako jednoduchý, èárkovitý výtrusnicový klas. Výtrusnice dozrávají od èervna do srpna. Roste v nížinách a pahorkatinách na slatinných loukách, v horách na loukách a vlhkých pasekách, èastìji na vápenci.