Hadovka smrdutá

Hadovka smrdutá

Phallus impudicus

 

Øád: houby bøichatkotvaré (Geastrales,

syn. Gasteromycetales)

Èeleï: hadovkovité (Phallaceae)

 

Nápadná houba svým vzhledem a v dospìlosti odporným zápachem po hnijícím mase. Vzdálenì mùže pøipomínat smrže dlouhým válcovitým tøenìm s kuželovitým, dùlkatým klobouèkem. V mládí se vejèité plodnice spíše podobají pýchavkám, protože jsou obaleny bílou rosolovitou vrstvou, z níž u dospìlých zbývá na spodinì tøenì nápadná pochva. Tøeò je až 25 cm vysoký, hustì a mìlce pórovitý; klobouk je pokryt olivovì zelenavým slizem, který mršinovitým zápachem láká mouchy, které výtrusy rozšiøují. Roste od léta do podzimu v listnatých, zejména bukových lesích od nížin až do podhùøí. Dospìlé plodnice jsou pro zápach nepoživatelné. Pøíbuzná psivka obecná (Mutinus caninus), rostoucí ve stinných hájích, pøíjemnì voní po ovoci, ale ani ona není jedlá.