Halucha vodní

Halucha vodní

Oenanthe aquatica

syn. Phellandrium aquaticum

Øád: aralkokvìté (Araliales)

Èeleï: miøíkovité (Apiaceae, syn. okoliènaté – Umbelliferae)

 

Jednoletá nebo dvouletá rozkladitì vìtvená bylina; lodyhy pøímé, až pøes 1 m vysoké, dole tlusté, až pøes 5 cm v prùmìru a na uzlinách koøenující, duté. Listy pochvatì øapíkaté, až tøikrát zpeøené; úkrojky na špièce zubaté, kopinaté, u ponoøených listù niovité. Okolíky èetné, okolíèky s obalíèky, koruny drobné, bílé, trochu paprskující. Nažky oble hranaté. Kvete od èervna do srpna. Roste u vod v nižších polohách, v pahorkatinì na zaplavovaných místech. Pøíbuzná tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium) má listy lesklé a obalíèky trojèetné, k jedné stranì sehnuté. Je to hojný plevel v zahradách, na polích i pastvinách; jedovatá rostlina.