Hasivka orličí

Hasivka orlièí

Pteridium aquilinum

 

Øád: osladièotvaré (Polypodiales)

Èeleï: hasivkovité (Pteridaceae)

 

Ze silného plazivého oddenku vyrùstá každoroènì po jednom nepøezimujícím, až 2 m vysokém listu, s øapíkem trojhranným, až 1 m dlouhým. Èepele 2 – 3x zpeøené, svìtle zelené, kopinaté lísteèky na špièce celokrajné, pøi spodinì laloènaté, s kupkami výtrusnic pøi ohrnutém okraji. Výtrusnice dozrávají od èervence do záøí. Roste ve svìtlých lesích, zejména v borech, na pasekách a kamenitých ladech, zpravidla na nevápenné pùdì, èasto pospolitì, od nížin do hor. Význaèný kosmopolitní druh rostoucí po celém svìtì.