Heřmánek lékařský

Heřmánek lékařský

Chamomilla recutita

syn. Matricaria chamomilla

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá bylina, témìø pùl metru vysoká, vonná, s lodyhou vìtvenou, lysou. Listy støídavé, øídké, až tøikrát peøenoseèné v úzce èárkovité úkrojky. Úbory na koncích vìtví jednotlivé, dlouze stopkaté; zákrovy polokulovité, listeny hnìdì lemované. Støedové kvìty žluté, trubkovité, koruny pìticípé, okrajové bílé, jazykovité, záhy nazpìt pøevislé. Lùžka úborù dutá, kuželovitá bez plavek; nažky bez chmýru. Kvete od bøezna do srpna. Roste dost hojnì na polích, úhorech a podél cest od nížin do podhùøí, hlavnì v teplejších oblastech; také se pìstuje jako léèivka a zplaòuje.