Heřmánkovec přímořský

Heømánkovec pøímoøský

Tripleurospermum maritimum

syn. T. inodorum

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jedno- nebo dvouletá, témìø pùl metru vysoká bylina. Lodyhy pøímé, zpravidla jen nahoøe vìtvené. Listy až tøikrát peøenoseèné v úzce èárkovité až niovité úkrojky. Úbory dlouze stopkaté, velké. Støedové kvìty žluté, trubkovité, okrajové bílé, jazykovité, rovnovážnì odstálé; lùžka úborù polokulovitá, plná. Kvete od èervna do øíjna. Roste velmi hojnì na polích, úhorech, rumištích a podél cest od nížin do podhùøí, místy obecnì.