Hlaváč bledožlutý

Hlaváè bledožlutý

Scabiosa ochroleuca

 

Øád: štìtkokvìté (Dipsacales)

Èeleï: štìtkovité (Dipsacaceae)

 

Vytrvalá, až pøes pùl metru vysoká bylina. Lodyhy pøímé. Listy pøízemních rùžic podlouhlé, lyrovitì peøenodílné, koncový úkrojek až zastøihávanì zubatý; úkrojky lodyžních listù èárkovité, zpravidla zubaté. Strbouly dlouze stopkaté; okrajové kvìty paprskující. Koruny svìtle žluté; štìtiny kalicha zpoèátku rezavì èervené. Kvete od èervence do øíjna. Roste hojnì na výslunných stráních a pøi okrajích lesù v nižších polohách teplejších oblastí.