Hlaváček jarní

Hlaváèek jarní

Adonis vernalis

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Jedovatá, vytrvalá, až 40 cm vysoká bylina s tlustým oddenkem. Lodyha pøímá, naspodu šupinatá. Listy pøisedlé, až ètyøikrát zpeøené v úzce èárkovité úkrojky. Kvìty jednotlivé, velké, jasnì až leskle žluté. Kalich mìkce chlupatý; 10 – 20 úzce podlouhlých korunních lístkù. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste na výslunných a stepních stráních, køovinatých svazích a borech, zpravidla na vápencových podkladech. Nìkdy se pìstuje pro ozdobu. Je to rostlina pøísnì chránìná.