Hlaváček letní

Hlaváèek letní

Adonis aestivalis

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Bylina jednoletá, až 50 cm vysoká, s pøímou, chudì vìtvenou lodyhou. Dolní listy øapíkaté, horní pøisedlé, zpravidla tøi- až ètyøikrát zpeøené, úkrojky èárkovité, èasto trojzubé. Kvìty jednotlivé, menší; korunní lístky èervené, zøídka svìtle žluté, pøi spodinì zpravidla s èernou skvrnou. Nažky lysé, okrouhle hranaté, zobánkaté. Kvete od kvìtna do èervence. Roste jako polní plevel v nižších polohách teplých oblastí, døíve byl hojnìjší.