Hloh obecný

Hloh obecný

Crataegus oxyacantha

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: jabloòovité (Malaceae)

 

Keø nebo malý stromek s èervenohnìdými kolcovitými vìtvemi. Listy jsou mìlce laloènaté, laloky tupé, zubaté. Kvìty jsou v bohatých vrcholících, stopky kvìtní jsou lysé, koruny bílé nebo rùžové, u pìstovaných stromovitých forem èasto plnokvìté. Kulovité až vejèité èervené malvièky mají po dvou kamenných pouzdrech. Kvete v kvìtnu a èervnu. Planì roste v køovinatých stráních a pøi okrajích lesa, v pobøežních houštinách a podél plotù. Nìkdy se pìstuje podobnì jako pøíbuzný hloh jednoblizný (C. monogyna), zejména v èervenokvìtých formách spolu s dalšími severoamerickými druhy.