Hluchavka skvrnitá

Hluchavka skvrnitá

Lamium maculatum

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, výbìžkatá, až pøes pùl metru vysoká bylina. Listy øapíkaté, trojboce vejèité až srdèitì kopinaté, špièaté, èasto bìlavì skvrnité, zubaté. Lichopøesleny husté, kvìty velké; koruny nachové, dolní pysk tmavofialovì skvrnitý, trubka korunní zøetelnì prohnutá. Tvrdky trojhranné, zelené. Kvete od dubna do záøí. Roste hojnì v køovinách, ve svìtlých lesích a podél cest i potokù. Podobná hluchavka nachová (L. purpureum) s kvìty rùžovì èervenými a korunními trubkami témìø rovnými je hojným jednoletým plevelem.