Hnojník třpytivý

Hnojník tøpytivý

Coprinus micaceus

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: hnojníkovité (Coprinaceae)

 

Hojná houba, roste pospolitì v èetných trsech, zejména na paøezech v okolí lidských sídliš, v zahradách, sadech, v parcích i lesích. Klobouk je zprvu vejèitý, pozdìji zvoncovitý, okrový až hnìdý a èasto pomouènìný drobnými lesklými zrnky. Lupeny jsou nejdøíve bílé, záhy šednou, pozdìji jsou až èerné. Tøeò je tenký, bílý, bez prstenu. Zralé plodnice se tøepí a posléze se mìní v øídkou, slizkou èernou hmotu. S jinými hnojníky se setkáváme pøedevším na vyhnojených místech, na kompostech apod.