Hořčice rolní

Hoøèice rolní

Sinapis arvensis

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Jednoletá bylina až pøes pùl metru vysoká s pøímou, zpravidla nevìtvenou a roztroušenì chlupatou, v kvìtenství olysalou lodyhou. Listy vìtšinou nedìlené, nestejnì zubaté, dolní nìkdy lyrovitì peøenoklané. Kvìty s kališními lístky rozestálými, žlutozelenými, korunami žloutkovì žlutými, ètyøèetnými. Šešule lysé nebo krátce nazpìt srstnaté a s krátkým zobánkem. Kvete od kvìtna až do øíjna. Roste dost hojnì jako polní plevel v nižších polohách. Pøíbuzná hoøèice bílá (S. alba), pìstovaná pro semena obsahující význaèné hoøèièné silice, má i lodyžní listy lyrovitì peøenoklané až peøenodílné.