Hořec jarní

Hoøec jarní

Gentiana verna

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: hoøcovité (Gentianaceae)

 

Drobná, vytrvalá bylina, až 10 cm vysoká. Oddenek s èetnými pøízemními rùžicemi listù, listy elipsovitì kopinaté, špièaté. Lodyhy pøímé, krátké, jednokvìté, s jedním až tøemi páry menších listù. Kvìty pøímé, koruna øepicovitá, pìticípá, azurovì modrá. Mezi korunními cípy dvouklané zuby s bílou èárkou uprostøed. Kvete od bøezna do kvìtna, ve vysokých horách až do srpna. Roste na loukách a skálách od pahorkatin do hor. Jako všechny druhy hoøcù je chránìný. Hoøec køížatý (G. cruciata) má koruny ètyøcípé; hoøec hoøepník (G. pneumonanthe) má koruny v ústí zelenavì skvrnité.