Hořec tečkovaný

Hoøec teèkovaný

Gentiana punctata

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: hoøcovité (Gentianaceae)

 

Vytrvalá, až 60 cm vysoká bylina s tlustým mnohohlavým oddenkem a pøímou dutou lodyhou. Listy vejèité až široce elipsovité, špièaté a pøisedlé. Kvìty v úžlabí horních listù a ve svazeècích na vrcholu lodyhy pøisedlé, velké, válcovitì zvonkovité. Koruny žluté, tmavì nachovì teèkované. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na holích, nivách a horských pastvinách Alp a Karpat. Hoøec žlutý (G. lutea) má koruny zlatožluté, až ke spodinì dìlené; døíve se pìstoval pro hoøké látky v koøenech a dnes se opìt dìlají pokusy s obnovou pìstování této dùležité léèivé rostliny. Hoøec panonský (G. pannonica) má kvìty špinavì nachové, v ústí tmavì teèkované; roste velmi vzácnì na Šumavì. Všechny druhy hoøcù jsou chránìny.