Hořec tolitovitý

Hoøec tolitovitý

Gentiana asclepiadea

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: hoøcovité (Gentianaceae)

 

Vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina, èasto rozložitì trsnatá, s šikmo pøímými nebo obloukovitými lodyhami. Listy vejèitì kopinaté, dlouze zašpièatìlé, pøisedlé. Kvìty úžlabní, kratièce stopkaté, zpravidla dvouøadì uspoøádané. Koruny nálevkovitì zvonkovité, azurovì modré, v ústí èervenofialovì teèkované, vzácnì bílé. Kvete od èervence do záøí. Roste v lesích, holích a na bøezích potokù od podhùøí do hor. Všechny hoøce mají ústí koruny bez brvitých výrùstkù na rozdíl od pøíbuzných druhù rodu hoøeèek (Gentianella), které mají ústí koruny brvité nebo tøásnité. Napø. hoøeèek brvitý (Gentianella ciliata) má okraje korunních lístkù dlouze tøásnité, jednotlivé kvìty jasnì modré a roste na výslunných travnatých i zastínìných místech na vápnitých podkladech od pahorkatin až do hor; je chránìný jako všechny hoøeèky a hoøce. U nás rostou další druhy hoøeèkù, které mají lodyhy vìtvené, kvìty fialové nebo bìlavé, napø. hoøeèek èeský (G. bohemica), hoøeèek ladní (G. campestris), hoøeèek nahoøklý (G. amarella) aj.