Holubinka vrhavka

Holubinka vrhavka

Russula emetica

 

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: holubinkovité (Rossulaceae)

 

Nápadný, záøivì èervený klobouk je tìžko zamìnitelný s jedlými houbami. Plodnice má v mládí klobouk sklenutý, pozdìji rozložený, uprostøed mìkce vyhloubený. Lupeny a tøeò jsou bílé až slabì nažloutlé, dužnina bìlavá. Pro palèivou chu je to nejedlá a slabì jedovatá houba. Roste od léta do podzimu ve všech lesích na kyselých pùdách, zejména ve smíšených a jehliènatých porostech od nížin do hor.