Hrachor hlíznatý

Hrachor hlíznatý

Lathyrus tuberosus

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá, lysá, matnì sivozelená bylina s plazivým oddenkem a hlízovitými ztlustlými koøeny; tyto hlízy jsou jedlé, mdle nasládlé chuti. Lodyhy poléhavé nebo popínavé, až 1 m dlouhé, ètyøhranné. Listy s jedním jaømem vejèitých lístkù a vìtvenou úponkou. Kvìtenství øídká, dlouze stopkatá: kvìty vonné, svìtle nachové, pavéza tmavší, èlunek bìlavý. Kvete od èervna do srpna. Roste jako plevel v polích, podél cest a na náspech, zejména na vápnitých pùdách v nižších polohách teplejších oblastí. Pøíbuzný jednoletý hrachor vonný (L. odoratus) s velkými bílými nebo jasnì èervenými nebo rùznobarevnými kvìty je pùvodní v jižní Evropì a pìstuje se pro ozdobu.