Hrachor lesní

Hrachor lesní

Lathyrus sylvestris

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá, statná bylina s dlouhým plazivým oddenkem. Lodyhy èetné, poléhavé, vystoupavé nebo popínavé, až 2 m dlouhé, ètyøhranné dvoukøídlé. Listy jednojaømé s vìtvenou úponkou: listy èárkovitì kopinaté, øapíky široce køídlaté. Kvìtenství úžlabní, dlouze stopkatá, kvìty masovì èervené, velké. Lusky velké. Kvete v èervenci a srpnu. Roste ve svìtlých lesích a køovinatých stráních od nížin do podhùøí. Pøíbuzný hrachor luèní (L. pratensis) kvete žlutì.