Hrušeň obecná

Hrušeò obecná

Pyrus communis

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: jabloòovité (Malaceae)

 

Strom nìkdy s kolcovitými vìtvemi, pìstované formy vìtšinou bez kolcù. Listy jsou dlouze øapíkaté, vejèité, špièaté, drobnì pilovité, lesklé. Kvìty jsou na dlouhých stopkách, v chocholiènatých hroznech. Koruny jsou bílé nebo narùžovìlé, korunní lístky vejèité, tyèinky s èervenými prašníky, ènìlky volné. Malvice jsou hruškovité až kulovité, zralá semena èerná. Kvete v dubnu a kvìtnu. Plané stromy, rostoucí v listnatých lesích, pøi okrajích lesa a na køovinatých mezích v nižších polohách, s hojnì kolcovitými vìtvemi a s drobnými malvicemi, bývají považovány za samostatný druh, hrušeò polnièku (P. pyraster, syn. P. achras). Kulturní forma hrušnì snad vznikla køížením polnièky s nìkterými druhy z Pøední Asie.