Hruštička okrouhlistá

Hruštièka okrouhlolistá

Pyrola rotundifolia

 

Øád: vøesovcokvìté (Ericales)

Èeleï: hruštièkovité (Pyrolaceae)

 

Vytrvalá, lysá, až 30 cm vysoká bylina. Lodyhy vystoupavé, trojhranné. Listy v øídké pøízemní rùžici, široce vejèité až okrouhlé, øapíkaté, nezøetelnì vroubkované, kožovité, lodyžní šupiny široké, objímavé. Kvìty bílé, v hustém, krátkém hroznu. Listeny zpravidla stejnì dlouhé jako stopky kvìtní. Koruna otevøená, široce zvonkovitá, s lístky dvakrát delšími než kopinaté lístky kališní. Kvete v èervnu a èervenci. Roste ve stinných lesích a køovinách od nížin do hor.