Hvězdnice alpská

Hvìzdnice alpská

Aster alpinus

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

Vytrvalá, až 20 cm vysoká bylina. Lodyhy pøímé, nevìtvené, jednoúborné, chudì listnaté. Listy trojžilné, chlupaté, celokrajné, pøízemní kopisovité, lodyžní podlouhle kopinaté, pøisedlé. Úbory až pøes 4 cm v prùmìru, listeny zákrovu kopinaté, brvité. Støedové kvìty žluté, trubkovité, okrajové dlouze jazykovité, fialovì modré, zøídka rùžové. Kvete od èervna do srpna. Roste na skalnatých kamenitých nebo travnatých svazích v horách, vzácnì i v nížinì èi pahorkatinì; také se pìstuje pro ozdobu na skalkách.