Hvězdovka brvitá

Hvìzdovka brvitá

Geastrum fimbriatum

 

Øád: houby bøichatkotvaré (Geastrales,

syn. Gasteromycetales)

Èeleï: hvìzdovkovité (Geastraceae)

 

Mladé plodnice jsou kulovité; v dospìlosti puká zevní vrstva ve hvìzdovité cípy, které se ohrnují, rozvinují, až se vyloupne kulovitá vnitøní èást s malým dvùrkatým otvorem na tenkém stopkatém krèku. Hvìzdovité cípy jsou slabì vláhojevné, za vlhka sbalené kolem kulovité èásti plodnice, za sucha se rozevírají až pøehrnují a vztyèují vlastní plodnièku, plnou výtrusorodého pletiva. Roste pøedevším ve smrèinách v létì a na podzim od nížin do hor spolu s jinými druhy hvìzdovek, èasto ve skupinách. K jídlu se nehodí.