Hvozdík kartouzek

Hvozdík kartouzek

Dianthus carthusianorum

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Vytrvalá, hustì trsnatá bylina pøes ètvrt metru vysoká, s kvetoucími prodlouženými a krátkými nekvetoucími lodyhami, lysými, nevìtvenými. Listy èárkovité, pøi spodinì krátce pochvovitì srostlé, špièaté, tuhé, na okraji drsné. Kvìtenství strboulovitá, kvìty témìø pøisedlé, podkališní listence kožovité, hnìdé až èervenohnìdé, tupì obvejèité s osinkatou špièkou. Kalichy válcovité, lysé, èervenohnìdì nabìhlé; korunní lístky purpurovì èervené, na konci zubaté; tobolky podlouhlé. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na travnatých a kamenitých suchých svazích, mezích a pastvinách, ale jen v teplejších oblastech.