Hvozdík kropenatý

Hvozdík kropenatý

Dianthus deltoides

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Vytrvalá, stejnì jako hvozdík kartouzek vysoká, ale øídce trsnatá bylina, rovnìž s dvojími, ale drsnými až chlupatými lodyhami. Listy èárkovité, špièaté, témìø nesrostlé, na okraji zoubkatì drsné. Kvìtenství vidlanovitá, kvìty dlouze stopkaté, podkališní listence široce blanité. Kalichy válcovité, èervenì nabìhlé; korunní lístky karmínovì èervené, na konci zubaté, v dolní polovinì význaènì brvité a bíle kropenaté. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì na mezích, pastvinách a pøi okrajích lesa na nevápenných pùdách od nížin do pahorkatin a je znám pod jménem “slzièky”. Pro ozdobu se pìstují nìkteré pøíbuzné druhy, napø. hvozdík zahradní (D. caryophyllus), tzv. “karafiát”, nebo hvozdík èínský (D. chinensis).