Jílek vytrvalý

Jílek vytrvalý

Lolium perenne

 

Øád: lipnicokvìté (Poales, syn. Graminae)

Èeleï: lipnicovité (Poaceae)

 

Zpravidla vytrvalá, hustì trsnatá tráva; stébla pøímá, až pøes pùl metru vysoká, hladká; pochvy lysé. Èepele ploché, jazýèky sotva patrné. Lichoklas øídký, štíhlý; klásky pøímé, až dvanáctikvìté, žlutavì zelené, zploštìlé, úzce vejèité, úzkou stranou pøitisklé k lysému vøetenu; jediná pleva delší než polovina klásku, pluchy krátce zašpièatìlé, bez osin. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste na sušších loukách, mezích a podél cest od nížin do podhùøí, témìø obecnì. Snáší dobøe sešlapávání, a proto se pìstuje na travnatých høištích a støíhaných trávnících, tzv. “anglických”, v parcích a zahradách.