Jírovec maďal

Jírovec maïal

Aesculus hippocastanum

 

Øád: mýdelníkokvìté (Sapindales)

Èeleï: jírovcovité (Hippocastanaceae)

 

Statný strom; vìtve v mládí hustì plstnaté, pupeny velké a lepkavé. Listy dlanitì sedmièetné, dlouze øapíkaté. Lístky podlouhle obvejèité, až pøes 20 cm dlouhé a nestejnì zubaté. Kùra a listy jsou mírnì jedovaté. Kvìty v hustých, bohatých latnatých kvìtenstvích, s korunními lístky bílými, èervenì a žlutì skvrnitými, na okraji zprohýbanými a brvitými. Plod ostnitá tobolka s dvìma vajíèky, z nichž dozrává zpravidla jediné tmavohnìdé semeno. Kvete v kvìtnu až èervnu. Pùvodem v jihovýchodní Evropì; bìžnì pìstovaný statný strom ve stromoøadích a parcích známý jako “koòský kaštan”. Pøíbuzné druhy mají èervené nebo rùžové kvìty.