Jabloň lesní

Jabloò lesní

Malus sylvestris

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: jabloòovité (Malaceae)

 

Strom s vìtvemi v mládí plstnatými, pozdìji olysalými. Listy jsou vejèité, pilovité, drobnì vroubkované, na rubu aspoò na žilnatinì plstnaté. Øapíky jsou dlouhé jako polovina èepele. Kvìty jsou v chudých chocholících, koruny na vnìjší stranì narùžovìlé, na vnitøní bílé; prašníky žluté, ènìlky asi do poloviny srostlé. Malvice jsou témìø kulovité, na obou koncích prohloubené, zralá semena jsou hnìdá. Kvete v kvìtnu. Roste planì pøi okrajích listnatých lesù. Pìstované jablonì nemají kolce a listy jsou na rubu plstnaté, na líci roztroušenì chlupaté a bývají považovány za samostatný druh, jabloò domácí (M. domestica).